سرگذشت ابن سینا، به قلم خود او و شاگردش أبو عبید عبدالواحد جوزجانی

 • Title: سرگذشت ابن سینا، به قلم خود او و شاگردش أبو عبید عبدالواحد جوزجانی
 • Author: ابن سینا أبو عبید عبدالواحد جوزجانی سعید نفیسی
 • ISBN: null
 • Page: 257
 • Format: None
 • 1331

  • [PDF] ✓ Free Download ò سرگذشت ابن سینا، به قلم خود او و شاگردش أبو عبید عبدالواحد جوزجانی : by ابن سینا أبو عبید عبدالواحد جوزجانی سعید نفیسی à
   257 ابن سینا أبو عبید عبدالواحد جوزجانی سعید نفیسی
  • thumbnail Title: [PDF] ✓ Free Download ò سرگذشت ابن سینا، به قلم خود او و شاگردش أبو عبید عبدالواحد جوزجانی : by ابن سینا أبو عبید عبدالواحد جوزجانی سعید نفیسی à
   Posted by:ابن سینا أبو عبید عبدالواحد جوزجانی سعید نفیسی
   Published :2019-02-13T04:33:56+00:00

  About "ابن سینا أبو عبید عبدالواحد جوزجانی سعید نفیسی"

  1. ابن سینا أبو عبید عبدالواحد جوزجانی سعید نفیسی

   , Avicenna

  836 thoughts on “سرگذشت ابن سینا، به قلم خود او و شاگردش أبو عبید عبدالواحد جوزجانی”

  1. نکته ی نخست اینکه ترجمه در مواردی از نظر ضمیرها مشکل دارد. همچنین یک جا دیدم که یک جمله ی فلسفی-منطقی به دلیل عدم آشنایی مترجم خوب ترجمه نشده - البته من فقط گاهی به متن عربی مراجعه کردم و مقایسه ی کاملی انجام ندادمآن بخش از زندگی نامه که از خود ابن سینا نقل شده چندان جذاب نیست، بی [...]


  2. کتاب خود آموز فنون علوم غریبه مرجان جادو نوشته شیخ بهاییfilebusiness/downloads/%DA%


  3. مجموعه آموزش کامل علوم غریبه مجربات ابن سیناfilebusiness/downloads/%D9%


  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *