Bir Gün

Bir G n biz i i e b y yen i i e ya ayan birbirine benzeyen kavgac h r n ve inat efkatli sevecen ve y rekli sonsuz verici ve can al c g z kara kurnaz hain ayn anda ileli masum ve ocuksu biz Biz

 • Title: Bir Gün
 • Author: Ayşe Kulin
 • ISBN: 9789752892361
 • Page: 269
 • Format: Paperback
 • biz, i i e b y yen, i i e ya ayan, birbirine benzeyen, kavgac , h r n ve inat , efkatli, sevecen ve y rekli, sonsuz verici ve can al c , g z kara, kurnaz, hain, ayn anda ileli, masum ve ocuksu biz Biz, ayn topra n ocuklar.Yazar Ay e Kulin, Bir G n de herkesin pay na d m bir kabusun yk s n ele al yor G neydo u da ya ananlar iki kad n n penceresinden biz, i i e b y yen, i i e ya ayan, birbirine benzeyen, kavgac , h r n ve inat , efkatli, sevecen ve y rekli, sonsuz verici ve can al c , g z kara, kurnaz, hain, ayn anda ileli, masum ve ocuksu biz Biz, ayn topra n ocuklar.Yazar Ay e Kulin, Bir G n de herkesin pay na d m bir kabusun yk s n ele al yor G neydo u da ya ananlar iki kad n n penceresinden oldu u kadar, iki taraf n, iki ya am n, iki ucun da ya am ndan kesitlerle g z n ne seriliyor.Uzun y llar n yk s yle bir g n i inde hesapla mak zordur ku kusuz, bir g n belki yetersiz bir zaman Ama bir g n bir ba lang olabilir Bir G n, bu ba lang c n arand bir roman.HALE KAPLAN ZYazarl k hayat na, 1984 te kan ilk yk kitab G ne e D n Y z n ile ba layan, Bir Tatl Huzur, Ad Aylin, F reyya adl biyografik romanlar yazan, bunlardan ba ka Geni Zamanlar adl bir yk , Babama adl bir iir kitab ve Sevdalinka, Nefes Nefese ile imde K z l Bir G l Gibi romanlar olan Ay e Kulin in yeni roman Bir G n Everest Yay nlar aras ndan kt Kulin Bir G n de ocukluk arkada olan iki kad n n siyasi kad n tutuklu Zelha Bora Leyla Zana ile gazeteci Nevra Tuna n n kurgusal yk s nden, hayali konu malar ndan hareketle G neydo u sorununu ve G neydo ulu kad nlar anlat yor.Bir G n de lkenin iki farkl kesimindeki kad n konu turuyor ve nemli sorunlar na z m ar yorsunuz Kad n bak yla ele ald n z konu G neydo u ve K rt sorunu Bu konu sizi ne zamand r me gul ediyor, yazmak ne kadar zaman n z ald Bu konu beni ok uzun zamand r hem me gul hem de rahats z ediyordu As rlarca bir arada ya am insanlar n birbirine girmesi ve otuz bine varan gen l , hangi anneyi rahats z etmez ki Arzum, Leyla Zana n n hayat n kaleme almak ve bu kanayan yaray onunla birlikte irdelemekti Olamad Ben de kendi kurgu karakterimle bir roman yazmay denedim Kitab yazmak yakla k bir y l m ald.Y llard r tart lan ve z ms zl n s rd bir tart ma bu Ama kitaptaki kad nlar bir g n i inde ortak bir payda bulup uzla abiliyorlar Bir g n n bunun i in yeterli oldu unu d n yor musunuz Kitap ki ileri i in 30 y l n, G neydo u sorunu i in ok daha uzun bir s renin hesab n vermek bu kadar kolay m Kitapdaki kad nlar da pek uzla am yorlar Umut etmekle kal yorlar Benim maksad m z m bulmak de il, z m aramakt z m bulmak benim haddime d mez Hangi roman hangi soruna z m retebilmi ki Bu sorunu zecek olanlar siyasilerdir.As l sorunun iletimsizlik oldu unu, bu sa lan rsa kolayca uzla laca n m s yl yorsunuz leti imsizlik kesinlikle var Bence hi korkmadan sorunun zerine gidilmeli, eteklerdeki ta lar d k lmelidir Sorun a kca ifade edilince, geri ve ileri at labilecek ad mlar da belli olur z m olmayan sorun yoktur.Uzla ma konusunda kad n olman n farkl l na da zellikle vurgu yap yorsunuzKad nlar aras bir dialogun faydas olabilir diye d n yorum nk hi bir kad n evlad n , e ini, karde ini bir kur unla veya bombayla kaybetmek istemez Kad n, mutlaka bar c l bir z m aray na girecektir Dinimin kad nlar tepkisiz ifadesine yer veriyorsunuz kitapta Tabii bu bir roman ki isinin a z ndan s yletiliyor Ve yine T reler, iklim artlar ndan daha a r Aymazl n, yobazl n y z nden evlerde kapal kalm , hayat olmayan, sesi kmayan, g n g rmeyen, kara ar aflara b r nm kad nlarla gen k zlar d nsene ifadesi Roman okurken genelde Do u nun zelde kad n n sorunlar n ele al rken t re ve dine e it mesafede bakt n z , hatta bunlar neden sonu ili kisiyle ba lant land rd n z d nd m Bu ikisini ay rt etmek gerekmiyor mu Baz co rafyalarda, t re ve dinin i i e ge mi oldu una inan yorum Benim i in din, ekilsel de il i seldir Tanr ile ok zel bir ileti im yoludur Ruh ve ahlak temizli idir Yan tlayamad m z sorunlar n bilgesi, mucizelerin kayna d r Tanr Bu nedenle kara ar aflara b r nmek, insan insandan esirgemek, ya am bir yasaklar arenas na evirmek, Tanr buyru u olamaz diye d n yorum T relerini kal c k lmak i in, dini kullanan kimseler yok mu Do unun bu ki ilerle kaynad n eminim siz de biliyorsunuz K t doktor candan eder misali, cahil hoca da ki inin kafas n yalan yanl yasaklarla doldurup, din ile t reyi birbirine kar t r yor.Son on y llarda T rk ayd n n lkenin do usuna, Do udaki kad nlara yakla m nda oryantalist bir bak , yakla m yok mu sizce Bat s m rgecili inin do udaki kad n medenile tirmek istedi ine hi inanm yorum Bat n n umurunda bile de ildir do udaki kad n n, mesela bir T rk kad n n n medenile mesi Bat , sadece s m rmek ve menfaatlerini takip etmek ister Kald ki medeni leme i sel, beyinsel ve sosyolojik bir durumdur, giysiyle pek alakal de ildir T rk ayd n ise, T rk kad n n bir birey olarak g rmek istiyor Birey, kendi kararlar n kendi alabilen ve sorgulayabilen ve e itimli ki idir Kendinden emindir.Leyla Zana n n Do ulu kad na model olabilece ini d n yor musunuz D n yorum Roman m n kahraman Zelha i in umut ettiklerimi kolayl kla yapabilir Leyla Zana O, do u nun k z d r Do unun y ld z d r Do udaki kad nlar etkilemekte, e itmekte, onlara g lerini ve haklar n hat rlatmakta, e er isterse, her birimizden daha etkili olabilece ine inan yorum.Ba ka bir dilde e itim olabilir ama Medenile me ve modernle me nin k l k k yafet zerinden ger ekle ece ine inan lan oryantalist yakla m k zlar n e itimi i in de ge erli de il mi Anadilleri olmayan bir dilde konu arak e itilmek bir l tuf mu Bu bir k lt r dayatmas olarak da d n lemez mi D nyan n t m milletlerinin bir resmi dili vard r Dolay s ile devlet okullar nda o dilde e itim yap l r Devlet kurumlar yaz malar nda da o dil kullan l r Ba ka dilde e itim, zel okullarda, kurslarda m mk n olabilir ya da devlet okullar nda ikinci dil olarak retilebilir Fransa da Frans zlar d kkan adlar n n dahi ba ka dilde yaz lmas na tahamm l g steremiyorlar Biz hen z o kadar kat bir izgiye gelmi de iliz.

  BirGn Gazetesi Haberler, K e Yaz lar , Son Dakika Birgn Gazetesi resmi internet sitesi Gndemden en son haberler, yazar yaz lar , yorumlar ve rportajlar. Gelecekten Bir Gn Full Movie Online FREE video Jun , Watch Gelecekten Bir Gn F.U.L.L Movie O.n.l.i.n.e here .Enter email and password and required information .Check your Gn mp indir gn indir, gn mobil indir youtube mp indir dur, Gn brahim Gn Canbay Wolker Elbet Bir Gn Official Video Burry Soprano Mary Jane ek Bir Duman Bana Dn Hakan Ta yan Sensiz ki Gn Serdar Ayy ld z feat. Kurban Bayram Hangi Gn Bayram Tatili Ka Kurban Bayram drt gn sren bir bayram lk gn adak kurban larn kesen vatanda lar di er gnler aileleri ve akrabalaryla bayramla yor Bu sene bayram yaz aylarna denk geldi i iin al an vatanda lar, tatil planlar yapmaya ba lad. SiRMaNSeT SeRdaR Belki Bir Gn Sep , SiRMaNSeT SeRdaR Belki Bir Gn Ykleyen sir_manset Etiketler SiRMaNSeT SeRdaR Belki Bir Gn Eklenme Tarihi Gn Dogdu mp indir gn dogdu indir, Blm Kolera Sen Nas l Bir nsans n Samil gn yen do du GUN DOGDU MARSI Yeni Hitler Ayl k Hitler Tezer Sarho un Mektubu Tolgay Zor Gl Erda Kara Baht m Fatih etinkaya feat Arif Akp nar Numaram Silme Gen Osman feat. Terk edilmi Jazmati kasabasnda bir gn Terk edilmi Jazmati kasabasnda bir gn More details Suriye de iki yldr sren i sava ta at malarn en yo un ya and noktalardan Wat yansangwararam tap na pattaya muhte em yer YouTube Jan , pattaya da sradan bir gn pattaya daytime d hotel pattaya d xpress apartment pattaya d apartment pattaya d beach hotel pattaya d apartment pattaya d luck pattaya Gnl Kahvesi Dnya da bir gn herkes Trk Kahve sini Gnl Kahvesi nin Gnl den Glen Yz Ke fet YURT , YURTDI I UBE LE H ZMET N ZDE HERKES N HAYRAN OLDU U O MZ K Gndo du MAR I Jul , nstagram youtubemuzik takip ederseniz sevinirim bu video klipte en be endi im mzik ve grselleri kullanarak sizlere sunmaya al t m iyi seyirler GN

  • Free Read [Nonfiction Book] ☆ Bir Gün - by Ayşe Kulin ↠
   269 Ayşe Kulin
  • thumbnail Title: Free Read [Nonfiction Book] ☆ Bir Gün - by Ayşe Kulin ↠
   Posted by:Ayşe Kulin
   Published :2019-04-23T10:39:47+00:00

  About "Ayşe Kulin"

  1. Ayşe Kulin

   Ay e Kulin is a Turkish contemporary novelist and columnist.Kulin graduated in literature from the American College for Girls in Arnavutk y She released a collection of short stories titled G ne e D n Y z n in 1984 A short story from this called G lizar was made into a film titled K r k Bebek in 1986, for which she won a screenplay award from the Turkish culture ministry Kulin worked as a screen writer, cinematographer and producer for many films, television series and advertisements In 1986, she won the Best Cinematographer Award from the Theatre Writers association for her work in the television series Aya l ve Kirac lar.In 1996, she wrote a biography of M nir Nureddin Sel uk titled Bir Tatl Huzur With a short story called Foto Sabah Resimleri she won the Haldun Taner Short Story Award the same year and the Sait Faik Story Prize the next year In 1997, she was chosen as the Writer of the year by the stanbul Communication Faculty for her biographical novel Ad Aylin, She won the same award the next year for her short story Geni Zamanlar In November 1999, she wrote a novel called Sevdalinka about the Bosnian Civil War and in 2000, a biographical novel called F reyya In June 2001, she put out a novel titled K pr about drama in Turkey s eastern provinces and how they shaped the republic s early history.In May 2002, Kulin wrote a novel titled Nefes Nefes e about the Turkish diplomats who saved in the lives of Jews during the holocaust in World War 2.She has married twice, her latest novels Hayat and Huzun describe her life with her spouses, Mehmet Sarper and Eren Kemahli Both ended in divorce but she bore 4 sons from the marriages.

  119 thoughts on “Bir Gün”

  1. "Çözüm aramaktan vazgeçemeyiz.""Çözümlerimiz örtüşmüyor ama.""Olsun. Konuşa konuşa sonunda ortak bir noktaya gelinir."Ayşe Kulin bu kitabında. İki eski dostun penceresinden ,doğuda ve batıda yaşananları sergiliyor.Aynı toprağın çocukları ,aslında ortak özellikleri çokken nasıl da yıllarca birbirine zorla düşman edilmiş anlıyorsun.İnsanı insana bıraksalar, hiçbir ırk diğerine düşman duygularla büyümez, ama bırakmıyorlar işteBilinmeyen güçler ya da [...]


  2. Honestly maybe I've rated it slightly highly after reading it immediately after 50 shades of grey :> but all In all, i really enjoyed this book. As I'm currently living in Turkey if gave me an insight into the life of Kurdish and Turkish people and their struggles from the past till today. I actually couldn't put it down, it was shocking in parts to discover the lifestyles of the kurdish tribes and women and what a hardship it was for them, but it also aggravated me how this past problem of t [...]


  3. Konu hepimizin bildiği Türk-Kürt ve ülkemizin kadın meselesi. Bir Kürt kadın zelo, tutuklu milletvekili. Karşısında çocukluk arkadaşı Türk bir kadın nevra aynı zamanda gazeteci. Hapishanede geçen bir ropörtaj günü. Özünde konu güzel, konu kanayan yara, ilgi çekici, nasıl yaZılırsa yazılsın hepimizin yaşadıkları olduğu için okumadan durmak mümkün değil. Hepsi doğru. Fakat yine birçok detay eksik ya da yanlış. Nevra kendi modern hayatını anlatamıyor, siz [...]


  4. Hemencecik okuyuverdim, konu guncel. Kadinlar ve Kurt meselesi. Konu hala cozumsuz, anneler ve aileler hala aci icinde. Duygusal olmadan insan bu konu hakkinda dusunemiyor bile. Kitaptada aynen boyle, taraf yok ama aci cok


  5. Tipik bir Ayşe Kulin romanı. Herhangi bir yazım güzelliği veya farklılığı olmasa da öykü su gibi akıp gidiyor. Yer yer gözlerim doldu. Kesinlikle herkese tavsiye ederim. Ancak eğer daha önce Ayşe Kulin okumadıysanız bence Adı Aylin ile başlayın.


  6. Ayşe Kulin yine toplumumuzun en büyük yaralarından bir kaçına değinmiş. Kalemine sağlık 😬


  7. Ayşe Kulin Bir Gün'de Leyla Zana'dan esinlenerek tamamen kurmaca siyasi tutuklu Zelha Bora ile gazeteci Nevra Tuna'nın öyküsünden hareketle Güneydoğu'ya bakıyor. Çocukluk yıllarında babasının kaymakam olarak görev yaptığı küçük yerde tanıdığı Zelha ile bir röportaj yaparak hem eski günleri yad etmek hem de sallantıdaki işini kurtarmak peşinde Nevra. Romanı okurken her ne kadar her türlü klişeye boğulmuş olsa da Zelha gibi Kürt kadınlarının sayısının hi [...]


  8. okudumdanoldu/2011Kitabi okumam 20 saat bile surmedi. (Arada işte oldugumu da unutmadan). Bir nefes aldim tuttum içimde, kitap bitiverdiGazeteci kadın Nevra, tutuklu terörist kadın Zelha ile roportaj için cezaevinde. Kitapta çok değişik bir bakış açısı var. ilk bölümde tartışmalara giriyolar: "siz-biz","anadil","köy yakma", "çocuk öldürme" sonra tutuklu sinirleniyor. Gazeteciyi kovuyor. Gazeteci de kapının önüne elini koyuyor Kadir Inanır sahnesi.Megersem cocukluk arka [...]


  9. HORRIBLE edit job: everything from wrong verb tenses to commas indicating the end of a sentence (?!). This is a nice story and can really provide insight into the different life the Kurds in Turkey are living, but the editing is so awful and the mistakes are so distracting that it is hard to give this one any more than three stars.


  10. Bildiğimiz düşündüğümüz şeyler ama güzel dile gelmiş. Her ne kadar tahmin etsek de biribirlerinin kim olduğunda anladıklarında benim de gozlerim doldu, kürt kadının ve beyaz türk kadının. Belki fazla romantiğiz hala


  11. A good story that helps understand the long existing conflict between Kurds and Turks. A very grim picture of what it is being a woman in Turkey, weather a country woman or a city woman. Modernity has come to many aspects of life but certainly not to the relations between men and women.


  12. Biri Kürt biri Türk, iki çocukluk arkadaşını, araya giren uzun süreli ayrılıktan sonra buluşmasını ve bu bir günde olanları anlatıyor kitap. Ayşe Kulin yalın, telaşsız diliyle Türkiye'nin gündeminden düşmeyen bir konuya her iki tarafın gözünden de bakmaya çalışıyor.


  13. a controversial topic, discussed from a female perspective, and stripped to show a universal, ever-present rift between "us" and "them". thought-provoking and emotionally charged - i should probably stop reading books that make me cry.


  14. Ayşe Kulinin eserleri beni gerçekten sarmalıyor,kitaptaki kahramanlarla birlikte bende yaşıyorum o anıbu kitap sosyal mesaj içeriği yoğun bir kitapçözüm sürecine ışık tutuyor


  15. Easy to read and tells quite a powerful story. It would help foreigners make sense of the current political situation in Turkey.


  16. Easy to read and tells quite a powerful story. It would help foreigners make sense of the current political situation in Turkey.  17. Bu kitap Kurt-Turk sorununa ilimli bir bakis acisi getiriyor. Yazar arastirmasini yapmis, oykuyle bagdastirmis, ve guzel, akici bir kitap.


  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *